تبلیغات
just us - لیاقت داشته باش..

لیاقت داشته باش..

بایــد بــه بعضــی پســرا گفــت :

آهــای
پســر ... حواســت باشــه ...!

ایــــن دختــری كــه بــه تــو دل داده, خیلی هــا در "
آرزوی نیــم نگاهــش " هستنــد ...

لیاقــت داشتــه بــاش "
[ 1393/03/9 ] [ 20:37 ] [ Imah Imahi ] [ comment() ]